اخبار ایران و جهان

خبرخوان یافت نشد

شرح وظايف معاون اداري ومالي :

 1. تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات روساي واحدهاي تحت سرپرستي .
 2. صدور دستورات لازم بمنظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي واحدهاي تحت سرپرستي .
 3. نظارت در تهيه و تنظيم بودجه .
 4. نظارت بر متمم بودجه .
 5. نظارت بر اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري .
 6. نظارت بر وصول درآمد رسمي و ازدياد درآمد .
 7. صدور دستور العملهاي مالي برابر مقررات مالي مصوب .
 8. نظارت بر كليه هزينه ها و معاملات شهرداري .
 9. نگهداري حساب هزينه .
 10. نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها .
 11. حدود دستور حسابرسي درواحدهاي تابعه شهرداري .
 12. نظارت در اجراي دقيق آئين نامه ها .
 13. نظارت در اجراي قانون استخدام كشوري و آئين نامه استخدامي شهرداريها.
 14. نظارت در اجراي قانون كار و تامين اجتماعي و غيره .
 15. صدور دستورات لازم به منظور تامين وسايل ملزومات مورد نياز شهرداري .
 16. تشكيل جلسات در خصوص آشنا نمودن مقامات تحت سرپرستي با مقررات جديد .
 17. نوآوري كاري به هر ميزان - عنوان و شكل كه صورت پذيرد

  

تمام حقوق برای شهرداری آبگرم محفوظ است .

 راه اندازی و پشتیبانی : طراحان وب راژیا